Przejdź do treści

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI „Upusty od cen podstawowych”

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Upusty od cen podstawowych " (zwanej dalej: „PROMOCJĄ”) jest spółka: WENUS Quanao Sp. J. Sp. Z o.o.  z siedzibą w Gdańsku (80-165) przy ul. Powstańców Warszawskich 57, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000588855, NIP 5833189768, REGON 363096310 (dalej: „Organizator Promocji”).

2. PROMOCJA obowiązuje od dnia 01.09.2023 do 01.11.2023 Organizator promocji zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu obowiązywania PROMOCJI.

3. PROMOCJA OBOWIĄZUJE W SKLEPIE INTERNETOWYM VIOLA.PL. PROMOCJA NIE OBOWIĄZUJE W SKLEPACH STACJONARNYCH SIECI VIOLA.

4. Uczestnikiem PROMOCJI może być wyłącznie konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

5. Każda osoba spełniająca warunki wskazane w pkt 4, która w okresie obowiązywania Promocji dokonała w SKLEPIE INTERNETOWYM VIOLA.PL:

  • zakupu, otrzyma rabat w wysokości -15%, lub -22% lub -30% lub -35%lub -40%  na dane produkty. Wysokość rabatu jest indywidualna dla każdego produktu i jest oznaczona przy każdym produkcie.   

6. PROMOCJA łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie internetowym VIOLA.PL 

7. Rabat na wszystkie produkty, naliczany jest od ceny podstawowej, która jest widoczna przy każdym produkcie. Ceny po rabacie są przeliczone i znajdują się przy każdym produkcie. 

8. Rabat nie wpływa na wysokość innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, w szczególności kosztów dostawy.

9. Wszystkie produkty zakupione w ramach Promocji podlegają zwrotowi, wymianie ireklamacji na zasadach ogólnych określonych w Regulaminie sklepu internetowego VIOLA.PL z zastrzeżeniem postanowień pkt 10.

10. Zwrot zamówionego towaru jest równoznaczny z rezygnacją z rabatu. 

11. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestnika jest Organizator promocji. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób Organizator przetwarza dane osobowe można znaleźć na stronie internetowej Sklepu w zakładce

Regulamin sklepu. Kupujący powinien zapoznać się z tymi informacjami przed akceptacją niniejszego regulaminu.

12. Wszelkie pytania oraz uwagi, jak również reklamacje dotyczące PROMOCJI prosimy przesyłać na adres Biura Obsługi Klienta: kontakt@viola.pl. Do reklamacji związanych z PROMOCJĄ stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu sklepu internetowego VIOLA.PL.

13. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.