Przejdź do treści

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

REGULAMIN NEWSLETTERA

SPIS TREŚCI

§1 Definicje
§2 Zasady korzystania z Newslettera
§3 Dane osobowe. Pozostałe regulacje
§4 Reklamacje
§5 Obowiązywanie i zmiany Regulaminu
§6 Zastrzeżenia

§1 DEFINICJE

Newsletter - oznacza informacje w formie listu elektronicznego wysyłane na adres Użytkownika podany Usługodawcy, dotyczące tematycznie Usługodawcy i prowadzonej przez niego działalności, w tym treści informacyjne o nowych produktach lub usługach. Newsletter może także zawierać treści promocyjne np. promocje konkursów i innych wydarzeń, usług i produktów prowadzonych przez Usługodawcę lub na jego zlecenie, treści reklamowe związane ze Stroną 

Strona – strona internetowa pod adresem www.viola.pl, za pośrednictwem której prowadzony jest sklep internetowy Viola.

Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady świadczenia usługi Newsletter.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi Newsletter na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna niepełnoletnia może być Użytkownikiem, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.

Usługodawca – WENUS Quanao Sp. z o.o. Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Powstańców Warszawskich 57, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000588855, nr NIP 5833189768, nr REGON 36309631000000.

§2 ZASADY KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

 1. Świadczenie usługi Newsletter odbywa się bez wynagrodzenia i jest dostępne dla każdego Użytkownika po aktywacji usługi, zgodnie z poniższym Regulaminem.
 2. Zamówienie usługi Newsletter polega na wpisaniu adresu e-mail i numeru telefonu (opcjonalnie), którym dysponuje Użytkownik do formularza zamówienia udostępnianego przez Usługodawcę na Stronie (oraz kliknięcie przycisku „ZAPISZ SIĘ”), a następnie aktywowanie linku zawartego w wiadomości e-mail (link aktywacyjny) wysłanej automatycznie na podany przez Użytkownika adres e-mail, w celu weryfikacji poprawności zamówienia usługi Newsletter.
 3. Korzystanie z usługi Newsletter jest uwarunkowane posiadaniem dowolnego, aktywnego konta poczty elektronicznej oraz urządzenia telekomunikacyjnego, na którym takie konto może być uruchomione.
 4. Brak potwierdzenia aktywacji usługi Newsletter i weryfikacji adresu e-mail Użytkownika skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 24 godzinach od daty rejestracji.
 5. Newslettery przesyłane są z częstotliwością ustalaną przez Usługodawcę.

§3 DANE OSOBOWE. POZOSTAŁE REGULACJE

 1. Zamówienie przez Użytkownika usługi Newsletter zgodnie z procedurą określoną w § 2 Regulaminu powoduje, że pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą powstaje umowa. W związku z tym podane dane osobowe przetwarzana są w związku z wykonywaną umową i nie jest wymagana odrębna zgoda na takie przetwarzanie. 
 2. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na Stronie. Użytkownik powinien zapoznać się z tymi informacjami przed akceptacją Regulaminu.
 3. Umowa, o której mowa w ust. 1, powyżej zawierana jest zgodnie z ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną, a zatem w tym przypadku nie obowiązuje zakaz wysyłania niezamówionej informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 4. Istotą umowy, o której mowa w ust. 1, jest korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych dal celów marketingowych, a zatem jej zawarcie powoduje, że nie jest wymagana dodatkowa zgoda w tym zakresie na gruncie ustawy – Prawo telekomunikacyjne

§4 REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące świadczenia usługi Newsletter należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na końcu Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Użytkownika będącego konsumentem rezultatu, może on skorzystać m.in. z:

 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
 • platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, służącą do pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami na szczeblu unijnym, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

§5 OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Umowa świadczenia usługi Newsletter określona w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newsletter za pomocą linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści Newslettera, jak również poprzez zmianę ustawień Konta, jeżeli takie zarejestrował. Usunięcie z listy subskrybentów zostanie zrealizowane przez Usługodawcę natychmiast.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników - subskrybentów o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 5, Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 5. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 4 są:
  • konieczność dostosowania świadczenia usługi Newsletter do przepisów prawa mających zastosowanie do tej usługi,
  • poprawa bezpieczeństwa świadczenia usługi,
  • miana funkcjonalności wymagająca modyfikacji Regulaminu.

 6. Użytkownik zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres właściwy dla wysyłania Newslettera.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Usługodawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie usługi Newsletter z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Użytkownik zgłosi takie żądanie.
 8. W sytuacji, gdy Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie, przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

§6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z usług Newslettera jest Usługodawca.
 2. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników można znaleźć na Stronie internetowej w zakładce Informacja dotycząca ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien zapoznać się z tymi informacjami przed akceptacją niniejszego regulaminu.

§7 ZASTRZEŻENIA

 1. Treści Newslettera podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie wynikającej z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej. Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z treści Newslettera w żadnym innym celu niż tylko zapoznanie się z tą treścią.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera bez podania przyczyny.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Użytkownikiem nie będącym konsumentem lub przedsiębiorcą z nadanymi uprawnieniami konsumenta sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego konsumentem lub przedsiębiorcą z nadanymi uprawnieniami konsumenta, wynikających z przepisów prawa.

W każdej sprawie związanej ze świadczeniem usługi Newsletter mogą się Państwo kontaktować na następujące dane:

 • Adres pocztowy: WENUS Quanao Sp. z o.o. Spółka Jawna, ul. Powstańców Warszawskich 57, 80-165 Gdańsk.
 • Adres e-mail: kontakt@viola.pl.
 • Telefon: +48 693 730 980.