REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Zimowa wyprzedaż 2020”

 

1)      Organizatorem akcji promocyjnej „Zimowa wyprzedaż 2020” (zwanej dalej: „PROMOCJĄ”) jest spółka:

 

"WENUS" DARIUSZ REICH, KRZYSZTOF REICH SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gdańsku (80-165) przy ul. Powstańców Warszawskich 57, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000588855, NIP 5833189768, REGON 363096310 (dalej: „Organizator Promocji”).

 

2)      PROMOCJA obowiązuje od dnia 23.01.2020 do 14.02.2020 Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu obowiązywania PROMOCJI.

3)      PROMOCJA OBOWIĄZUJE W SKLEPIE INTERNETOWYM VIOLA.PL. PROMOCJA NIE OBOWIĄZUJE W SKLEPACH STACJONARNYCH SIECI VIOLA.

4)      Uczestnikiem PROMOCJI może być wyłącznie konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

5)      Każda osoba spełniająca warunki wskazane w pkt 4, która w okresie obowiązywania Promocji dokonana w SKLEPIE INTERNETOWYM VIOLA.PL ZAKUPU CO NAJMNIEJ 2 PAR OBUWIA, MOŻE DOKONAĆ ZAKUPU WYBRANEGO OBUWIA W CENIE 1 ZŁ W ODNIESIENIU DO NAJTAŃSZEGO Z ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW (DALEJ: „RABAT”) W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO OBUWIA NIE MNIEJ NIŻ 20%.

6)      PROMOCJA nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w tym czasie w sklepie internetowym VIOLA.PL.

7)      Rabat obliczany jest w odniesieniu do ceny najtańszego z wybranych produktów obowiązującej w dniu zakupu (nie uwzględniającej produktów z rabatem wynikające z innych promocji). Rabat naliczany jest automatycznie podczas dokonywania zakupów.

8)      Rabat nie wpływa na wysokość innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, w szczególności kosztów dostawy. 

9)      Wszystkie produkty zakupione w ramach Promocji podlegają zwrotowi, wymianie i reklamacji na zasadach ogólnych określonych w Regulaminie sklepu internetowego VIOLA.PL(https://viola.pl/info/regulamin-sklepu.html), z zastrzeżeniem postanowień pkt 10.

10)  Zwrot zamówionego towaru jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w Promocji. Jeśli Uczestnik Promocji dokona zwrotu jedynie części zamówionych produktów, Organizator Promocji dokona ponownego przeliczenia ceny produktów, które nie zostały zwrócone, zgodnie z poniższymi zasadami:

Jeśli zwrotowi podlega produkt zakupiony z Rabatem (najtańszy produkt), a zamówieniem objęte były:

a)          2 pary obuwia – zwrot produktu zakupionego z Rabatem nie wpływa na cenę niezwróconego produktu;

b)          więcej niż 2 pary obuwia – Rabat przyznany zostanie w odniesieniu do najtańszego z niezwróconych produktów. Różnica w cenie towarów niezwróconych powstała na skutek przyznania Rabatu w odniesieniu do innego (niż pierwotnie) produktu zostanie uwzględniona przez Organizatora Promocji przy dokonywaniu na rzecz Uczestnika zwrotu ceny uiszczonej na poczet zwróconego produktu.

Jeśli zwrotowi podlega produkt zakupiony w cenie podstawowej (nieobjęty Rabatem), a zamówieniem objęte były:

c)          2 pary obuwia – Rabat przestaje obowiązywać w odniesieniu do niezwróconego towaru; różnica w cenie powstała na skutek wygaśnięcia Rabatu uwzględniona zostanie przez Organizatora Promocji przy dokonywaniu na rzecz Uczestnika zwrotu ceny uiszczonej na poczet zwróconego towaru;

d)          więcej niż 2 pary obuwia – zwrot towaru zakupionego w cenie podstawowej nie wpływa na cenę niezwróconego towaru, w tym na obowiązywanie Rabatu w odniesieniu do najtańszego produktu.

W przypadkach wskazanych w lit. a) i d) powyżej Organizator Promocji dokona zawrotu uiszczonej przez Uczestnika ceny na poczet zwracanego towaru na zasadach ogólnych określonych w Regulaminie sklepu internetowego VIOLA.PL.

11)  Wszelkie pytania oraz uwagi dotyczące Promocji prosimy przesyłać na adres Biura Obsługi Klienta: kontakt@viola.pl.

12)  Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo - promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.


Accept

Nasz sklep korzysta z plików cookies w celu realizacji potrzeb użytkowników. W przeglądarce możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.